Skip to content

STAVPO»

Zóna partner


NŠvötevnŪkov: 216454
Zber a spracovanie star√Ĺch vozidiel
Autoriz√°cia
1. STAR√Č VOZIDL√Ā ¬†mus√≠ odovzda¬Ě ich drŇĺite¬ĺ na z√°klade poŇĺiadaviek z√°kona o odpachoch a ¬ß120 z√°kona √®islo 8/2009 Z.z. o cestnej prem√°vke a o zmene a doplnen√≠ niektor√Ĺch z√°konov a v znen√≠ neskorŇ°√≠ch predpisov iba¬†autorizovan√©mu zariadeniu¬†na spracovanie star√Ĺch vozidiel alebo zariadeniu na zber star√Ĺch vozidiel, ktor√©ho drŇĺite¬ĺovi vystav√≠ potvrdenie o prevzat√≠ star√©ho vozidla na spracovanie, bez ktor√©ho policajn√© org√°ny neodhl√°sia star√© vozidlo z evidencie.¬†NaŇ°a spolo√®nos¬Ě vlastn√≠ autoriz√°ciu na spracovanie star√Ĺch vozidiel kateg√≥rie M1, N1, L2e a povolenie na ich zber a spracovanie pod √®√≠slom 175/A/08-3.3 or doku 2008.
 
Preberacie podmienky

2. PREBERACIE PODMIENKY 

vozidlo by malo by¬Ě kompletn√© (karos√©ria, prevodovka, n√°prava), aby sp√•√≤alo defin√≠cviu pod¬ĺa z√°kona o odpadoch 386/2009 Z.z..

potrebn√© doklady: technick√Ĺ preukaz, ob√®iansky preukaz,
v pr√≠pade, Ňĺe vozidlo neodovzd√°va jeho majite¬ĺ je potrebmn√© overen√© splnomocnenie na manipul√°ciu s vozidlom.
Ak je vozidlo p√≠san√© na firmu je potrebn√° pr√≠tomnos¬Ě Ň°tatut√°rneho z√°stupcu firmy alebo splnomocnenie. Potrebn√© je donies¬Ě pe√®iatku firmy.
Vzor splnomocnenia TU . 
 
3. ODVOZ STAR√ĚCH VOZIDIEL
Ak je VaŇ°e star√© vozidlo nepojazdn√©, naŇ°a firma V√°m zabezpe√®√≠ doipravu od¬Ěahov√Ĺm vozidlom do n√°Ň°ho spracovate¬ĺsk√©ho zariadenia BEZPLATNE.¬†
 
4. OTV√ĀRACIE HODINY¬†
Pondelok:  7:00  -  16:00
 Utorok:  7:00 -  16:00
 Streda:  7:00 -  16:00
¬†Ň†tvrtok: ¬†7:00 - ¬†16:00
 Piatok:  7:00 -  14:00

 

Kontakt: 0903 546 395, 0903 536 306, Tel/Fax: 043/5584558

Email: TŠto e-mailovŠ adresa je chrŠnenŠ pred spamovżmi robotmi, potrebujete maĚ zapnutż Javascript aby ste ju mohli vidieĚ. ¬†